REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Złożenie zamówienia za pośrednictwem niniejszej Strony równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień.

I. Definicje pojęć.

1. Administrator serwisu – Sprzedający lub podmiot wskazany przez Sprzedającego, zajmujący się obsługą Strony.

2. Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Strony.

3. Produkt – wszelki produkt lub produkty (lub usługi) opisane na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Refundacja – zwrot ceny zakupionego Produktu, szczegółowo opisany w paragrafie VII Regulaminu.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin w całości.

6. Sprzedający – właściciel Strony – Whitetime Professional Distribution LLC, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Lewes, Delaware 19958, 16192 Coastal Highway, przedstawiająca zaproszenie do zawarcia umowy za pośrednictwem Strony. Whitetime Professional Distribution LLC pełni funkcję administratora serwisu, pośrednika sprzedaży oraz agencji reklamowej w imieniu spółki zarejestrowanej w Republice Wysp Marszala.

7. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie.

8. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę.

9. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktów.

II. Warunki Ogólne korzystania ze Strony

 1. Na Stronie wskazana jest również angielska wersja niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, angielska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
 2. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się na Stronie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników i zawarcia umowy za pośrednictwem Strony. Żadna informacja zawarta na Stronie, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
 5. Świadczenie usług i Produktów przez Sprzedającego oraz zapewnienie ich doręczenia do następujących terytoriów jest obecnie niemożliwe: Afganistan, Bangladesz, Białoruś, Birma (Myanmar), Burundi, Kambodża, Republika

Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Kuba, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Republika Gwinei Równikowej,

Gambia, Gwinea, Gujana, Iran, Irak, Kuwejt, Kosowo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauretania, Mongolia, Niger, Korea Północna, Terytorium Palestyńskie, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uganda, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe. Zamówienia wymagające dostawy do któregokolwiek z tych terytoriów nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. Ponadto, jeżeli Produkty mają zostać doręczone do miejsca znajdującego się na wyspie, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta przed złożeniem Zamówienia w celu potwierdzenia możliwości dostawy.

 1. Aktualne informacje o Produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie.
 2. Zawartość Strony w całości pozostaje własnością Sprzedającego. Produkty, których dotyczą informacje na Stronie, spełniają wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzedaży (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Osoba zainteresowana Produktem i złożeniem oferty jego nabycia powinna we własnym zakresie zapoznać się z obowiązującym prawem lokalnym związanym z zakupem Produktów opisanych na Stronie oraz zobowiązana jest przestrzegać tego prawa.
 3. Wszystkie ceny podawane są w określonej walucie i zawierają podatki właściwe dla siedziby Sprzedającego. Jeśli na terytorium, z którego dokonywane jest Zamówienie, obowiązują inne podatki jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT); Użytkownik zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i może zawierać wliczony koszt wysyłki (według informacji na Stronie), jednak nie zawiera dodatkowych opłat i podatków ponad te właściwe dla miejsca siedziby Sprzedającego. Użytkownik ma obowiązek pobrać, potrącić, zadeklarować i uiścić tego rodzaju dodatkowe podatki i opłaty w odpowiednim urzędzie podatkowym.
 4. Użytkownik składający Zamówienie oświadcza że jest lekarzem stomatologiem kupującym produkt do profesjonalnego użytku, bądź profesjonalną hurtownią stomatologiczną, zaopatrującą kliniki dentystyczne. Użytkownik ma świadomość, że produkt Whitetime Dental Expert jest profesjonalnym produktem wybielającym zęby który przeszedł Ocene Bezpieczeństwa, przeszedł badania aplikacyjne na grupie probantów i jest przeznaczony do odsprzedaży w klinikach dentystycznych. Produkt regulowany jest zgodnie z dyrektywą COUNCIL DIRECTIVE 2011/84/EU of 20 September 2011 amending Directive 76/768/EEC odnośnie zawartości Nadtlenku wodoru.

10. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.

11. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktów.

12. Zdjęcia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.

13. Aby możliwie sprawnie przeprowadzić realizację Zamówienia, należy poprawne podać dane w systemie informatycznym Strony lub za środka komunikacji elektronicznej. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Zamówienia mogą być dodatkowo potwierdzane telefonicznie lub poprzez kontakt elektroniczny.

14. Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej, zgodnie z Polityką Prywatności.

15. Zamówienia nieopłacone z góry, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, w tym wątpliwości odnośnie zgodności danych odbiorcy Produktu ze stanem faktycznym, mogą być weryfikowane przez obsługę Strony - Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedającego.

16. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedający nie gwarantuje, że publikowane opisy Produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Informacje zamieszczone w Regulaminie oraz na Stronie są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktów. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.

III. Własność intelektualna

1. Wszystkie prezentowane na Stronie Produkty jak i inne nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, mogą one być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli jak i samego Sprzedającego. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na Stronie wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

 1. Treść niniejszej Strony w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie może być kopiowana, w całości lub w części.
 2. Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materiałów ze Strony, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedającego, etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne.
 3. Wszelkie teksty, dane, materiały graficzne, obrazy, logo, fotografie, pliki, oraz wszystkie inne materiały w ramach Strony, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Strony stanowią własność intelektualną Sprzedającego lub odpowiednich właścicieli prawnych. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Sprzedającego lub innych właścicieli. Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy towarowe stanowią własność Sprzedającego. Bez wyraźnej zgody Sprzedającego Użytkownik lub inne osoby nie mają prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

IV. Sprzedaż produktów opisanych na Stronie i realizacja Zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na świecie, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Użytkownik może otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy w formie faktury drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

6. Produkty zamówione u Sprzedającego zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub pocztą - czas realizacji Zamówienia wynosi około 3 dni roboczych. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę, kuriera lub firmę wysyłkową.

7. Płatności przetwarzane będą przez podmiot trzeci działający na zlecenie Sprzedającego (odpowiedni w zależności od wybranej formy płatności) lub przez pocztę lub firmę kurierską w przypadku doręczania Produktów “za pobraniem”.

8. W przypadku wybrania przedpłaty, Produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości Produktu/Produktów oraz kosztów przesyłki.

9. W przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”, Użytkownik upoważnia Sprzedającego do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów.

 1. Płatności za pobraniem – wybrana forma przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze”. Opłaty za Zamówienie Użytkownik dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Użytkownika adres. Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania całości kwoty do zapłaty.
 2. Wszystkie produkty opisane na Stronie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania zgodne z prawem właściwym dla siedziby Sprzedającego.
 3. Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych na Stronie mogą różnić się od prawdziwych kolorów i wykończenia Produktów ze względu na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne, natomiast zdjęcia mogą nieprawidłowo odzwierciedlać barwy i odcienie. Wytwórcy Produktów zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych Produktach bez osobnego uprzedzenia.

V. Zmiany w Zamówieniu

1. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt, na który przez obsługę Strony lub przez błąd serwera wprowadzona została błędna cena, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane.

2. Użytkownik może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości najpóźniej w ciągu 2h od momentu potwierdzenia

Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną. W przeciwnym wypadku Użytkownik, o ile nie odstąpi od zawartej umowy zgodnie z paragrafem VI poniżej, może zostać obciążony kosztami pakowania i wysyłki wskazanymi odpowiednio w paragrafie IV ustęp 10 powyżej, powiększonymi o koszty zwrotu przesyłki do Sprzedającego równe kosztom wskazanym w paragrafie IV ustęp 10 powyżej.

VI. Odstąpienie od umowy.

 1. Ponieważ umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym zawierana jest wyłącznie na odległość, Użytkownik może każdorazowo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
 2. Odstąpienie musi każdorazowo zostać poprzedzone kontaktem telefonicznym oraz pisemnym oświadczeniem według wzoru załączonego poniżej lub załączonego do doręczonego Użytkownikowi Produktu, wskazującym rachunek bankowy Użytkownika, który dokonał zapłaty za Produkt. Kontakt telefoniczny oraz wysłanie oświadczenia musi nastąpić przed upływem wskazanego w paragrafie VI ustęp 1 powyżej 14 dniowego terminu.
 3. Odstępując od umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, zwrócić doręczone mu Produkty na adres wskazany przez Sprzedającego. Produkty nie mogą nosić śladów używania i muszą być fabrycznie zapakowane. Użytkownik odpowiada za zniszczenia towaru powstałe z jego winy umyślnej. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi pełną kwotę dokonanej przez Użytkownika zapłaty.
 4. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbierze zamówionych Produktów, za które dokonał zapłaty, Sprzedający może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ponownego nadania przesyłki. Jeżeli wskazany w paragrafie VI ustęp 1 termin jest zachowany, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku Produktów na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji Zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 6. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem na adres korespondencyjny dla zwrotów wskazany na ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów bądź składane osobiście w siedzibie firmy.
 7. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z umową, Produkty poddane gwarancji satysfakcji, jak również zniszczone przesyłki. Niniejszy rozdział reguluje w szczególności reklamacje składane na podstawie gwarancji satysfakcji.
 8. Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest możliwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wyłącznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osobę/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika. Koszty pakowania i wysyłki, wskazane w paragrafie IV ustęp 10 powyżej, nie podlegają Refundacji.
 9. Refundacja jest możliwa tylko przy zgłoszeniu reklamacji przed upływem terminu wskazanego na Stronie pisemnie na adres wskazany przez Sprzedającego. Termin ten liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Użytkownika. W przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą, konieczne jest aby list wysłany został przed upływem wskazanego na Stronie terminu. 5. Wszystkie (także zużyte) opakowania dostarczonych Produktów muszą zostać zwrócone na adres wskazany przez Sprzedającego w terminie nie przekraczającym terminu wskazanego na stronie. Nieodesłanie wszystkich opakowań skutkować będzie uchyleniem gwarancji i niemożnością Refundacji.
  1. Użytkownik korzystając z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzić ceny maksymalnie jednego zakupionego Produktu. Pozostałe opłaty i koszty, w tym koszty wysyłki, nie będą zwracane. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów, cena liczona jest jako średnia cena Produktu; koszt wysyłki zamówionego Produktu ponosi Użytkownik. Koszt opakowania i odesłania reklamowanych Produktów lub opakowań ponosi Użytkownik. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  2. Rozpatrywane będą jedynie reklamacje Produktów stosowanych zgodnie z zaleceniami Producenta.
  3. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika, do stosowania w dłuższym okresie czasu oraz stwierdzenia braku skuteczności Produktów po pierwszym miesiącu używania, Użytkownik ma prawo rezygnacji z dalszego stosowania. W sytuacji gdy podczas Reklamacji pierwszego Produktu Użytkownik odeśle na adres wskazany przez Sprzedającego pozostałe Produkty w stanie nienaruszonym, Sprzedający zapewni refundację ceny wszystkich nienaruszonych Produktów, pomniejszonej o koszty wysyłki.
  4. Minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się w piśmie reklamacyjnym, obejmuje: dane Użytkownika, na którego złożone zostało Zamówienie (imię i nazwisko Użytkownika, adres na który doręczono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), spis odesłanych Produktów, datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania Produktów oraz dokładny przebieg i skutki użytkowania, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (tj. naprawy lub wymiany Produktów lub otrzymania Refundacji) oraz numer rachunku bankowego, na który Refundacja ma zostać dokonana. Ponadto, pismo reklamacyjne powinno być czytelne, sporządzone w formie umożliwiającej odczytanie treść pisma i zawierać czytelny podpis Użytkownika. Reklamacje niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

VII. Reklamacje

10. Opakowania Produktów odsyłane przez Użytkownika powinny być tak zabezpieczone aby nie uległy zniszczeniu.

Użytkownik powinien stosować wyłącznie paczki lub koperty gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie opakowań. Tylko Produkty lub opakowania Produktów nieuszkodzone w transporcie zwrotnym mogą być kwalifikowane do procedury reklamacyjnej.

11. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu na adres wskazany na ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, automatycznie nastąpi Refundacja lub naprawa/wymiana Produktów. Użytkownik może uzyskać informację o statusie wniesionej reklamacji pod adresem e-mail Sprzedającego wskazanym na etykiecie Produktu.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony przekazuje wyłącznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w piśmie reklamacyjnym. Jeżeli do Sprzedającego nie wpłynęła zapłata za zakupiony przez Użytkownika Produkt, w przypadku, między innymi, płatności za pobraniem; Refundacji w imieniu Sprzedającego może dokonać poczta, kurier lub firma wysyłkowa.

13. W odniesieniu do Zamówień opłacanych z góry za pomocą karty kredytowej lub debetowej, w przypadku gdy Użytkownik zainicjuje w swoim banku obciążenie zwrotne (tzw. “chargeback”), procedura reklamacyjna zostanie wstrzymana a reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Sprzedającego do momentu rozwiązania sporu. Mimo spełnienia warunków gwarancji i reklamacji, taki Użytkownik nie otrzyma Refundacji jeśli bank zaakceptuje obciążenie zwrotne.

14. Zniszczone przesyłki. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w momencie jej odebrania, celem weryfikacji czy nie została ona zniszczona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki doręczonej

Użytkownikowi, doręczający spisuje na żądanie Użytkownika protokół szkody, który zostanie podpisany przez Użytkownika i doręczającego, stanowiący podstawę reklamacji. Użytkownik ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany Produktów lub Refundacji. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Użytkownika nie będą uznawane.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Państwa dyspozycji pozostaje dział Kontakt. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie. Dzwoniąc pod podany na Stronie numer, Użytkownik ponosi opłatę zgodną z cennikiem swojego operatora.

IX. Informacje dot. Produktów typu żele wybielające zęby

1. Wszelkie Produkty wybielające zęby będą w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się do zaleceń opisanych w instrukcji użytkowania t.j. Przerwania inhalacji dymem tytoniowym oraz spożywania pokarmów barwiących, myjąc zęby po każdym posiłku. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie któregokolwiek z Produktów, jednak w przypadku wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Wszystkie produkty mają Ocenę Bezpieczeństwa Safety Assesor.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedającego lub interpretacją niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie online i będą obowiązywać w odniesieniu do Zamówień, które nastąpiły po ich wprowadzeniu.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Użytkownika

Adres zamieszkania

Adres do doręczenia oświadczenia:

Zgodnie z ulotką dołączoną do przesyłki

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktu .....................(nazwa produktu) zawartej poprzez potwierdzenie zamówienia złożonego przeze mnie w dniu .................... .

 

Proszę o zwrot kwoty.................... (słownie: ........................................................................) na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam.......................................................(nazwa, ilość produktów) w stanie niezmienionym.  

 Podpis